OUR RESULTS

student image

Miss. Ayesha Altaf Patil
SSC 93.60%

student image

Mrs.Shreya Sunil Haldankar
SSC 87.40%

student image

Mr. Atharva Mangesh patil
SSC 86.00%

Rank Name Percentage
2018-19
1st Ayesha Altaf Patil 93.60%
2nd Shreya Sunil Haldankar 87.40%
3rd Atharva Mangesh patil 86.00%
2017-18
1st Shriyash Pradip Gadkari 91.20%
2nd Prachi Mangesh Nadgauda 89.00%
3rd Yash Madhav Topale 87.80%
2016-17
1st Bhakti Satish Sabnis 88.60%
2nd Sanket Anil patil 88.40%
3rd Prathmesh Kiran Sheregar 86.80%
2015-16
1st Afanan Ashapak Patil 93.40%
2nd Snehal Gopal Rajapurkar 91.60%
3rd Arman Hidayat Naik 87.80%